Vedtægter

November 2010 erstatter udgave af November 2007

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A.

1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune.

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning på Gjøl i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 

2.2 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. 

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold. 

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 En fysisk eller juridisk person, kan optages som andelshaver, hvis denne er:

3.1.1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændig måler/målere ejet af selskabet

3.1.2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig måler ejet af selskabet

3.1.3. Andelsbolighaver, når andelsboligen har selvstændig måler ejet af selskabet 

3.1.4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændig måler/målere ejet af selskabet

3.1.5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i pkt. 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med fjernvarme. 

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være andelshaver.

3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere.

3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel Takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 Som andelskapital indbetaler hver andelshaver et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen. Beløbet fremgår af Takstbladet. 

I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. Andelshaveren hæfter alene med den indbetalte andelskapital. 

Andelshavere får ikke udbetalt forrentning af andelskapitalen.

Der udstedes ikke andelsbeviser. 

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. 

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen

b. Eventuelt skyldige bidrag

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet

d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den 
udtrædendes varmeforsyning. 

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der opkræves:

e. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes.

§ 6 Deklaration

6.1 En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse: 

– deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller bestemmelser. 

– deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme. 

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. 

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

§ 7 Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

7.3 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6. Forslag fra bestyrelsen 

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i § 3.1 nr. 1-4.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end to fuldmagtsgivere.

7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren 8 dage før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, som selskabet med rette har overgivet til retslig inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om fjernvarmeværkets krav på betaling.

7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

7.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, fra de andelshavere, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag om vedtægtsændringer kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de fremmødte andelshavere uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

7.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.

7.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

7.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.13 Den reviderede årsrapport, fuldstændig dagsorden samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen mener, det er nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske om det, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske om afholdelsen.

7.15 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i selskabets forhandlingsprotokol.

§ 8 Bestyrelse

8.1 Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer skal være andelshavere. 

Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

Selskabets bestyrelse består således af i alt maksimalt 8 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer.

Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

8.2 Suppleanter

På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, for eksempel hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i pkt. 8.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 

8.3 Valgbarhed

Enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

§ 9 Selskabets ledelse

9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.

9.5 Selskabets bestyrelse fastlægger tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse.

9.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

9.7 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

9.8 Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

9.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 10 Regnskab og revision

10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 

10.2 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, som generalforsamlingen har valgt. 

§ 11 Selskabets opløsning

11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

11.2 Besluttes det at opløse selskabet, skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

11.3 Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling på Gjøl den 3. november 2010.

Download vedtægter i PDF format her